Program podpory – Rozjeď to s Tandemem!

Program je prozatím pozastaven. V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte.

Tandem s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v mimoškolní oblasti finanční podporu k přípravě a realizaci setkání dětí a mládeže s Německem. Program Rozjeď to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých výměn.
Podporovanou aktivitou jsou výměny nebo setkání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.

Podpora je určena pro spolky se sídlem v Česku, střediska volného času, neformální skupiny mládeže, školní kluby a další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež vyjma škol a sportovních skupin, jež mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport.

Zájemci mohou podávat návrhy projektů ve stanovené termíny (viz níže). Podpora může dosahovat výše až 10 000 Kč na projekt. Tandem převezme v každém projektu roli partnera, který bude dohlížet na přípravu a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném rozsahu a převezme část nákladů na setkání.

Tandem může převzít náklady na:

 • jízdné, dopravné, pojištění, stravování a ubytování účastníků v rámci setkání
 • honoráře pro jazykového prostředníka nebo učitele jazyka – rodilého mluvčího
 • materiály související se setkáním či s německým jazykem (např. učebnice, metodické příručky, slovníky apod.)
 • jízdné a dopravné českých a německých pracovníků s dětmi a mládeží na přípravnou a hodnotící návštěvu
 • v omezené míře honoráře expertů a odborných referentů, dary, věcné odměny, ceny apod.

Podporujeme i online projekty

Kromě klasických projektů (osobní setkání) je možné žádat i letos o podporu online přeshraničních projektů.
Žadatelé o tyto projekty nemusí být pouze mimoškolní organizace a neorganizované skupiny, ale i školy a předškolní zařízení.

Na co lze dotaci čerpat:

 • menší hardwarové vybavení, které umožní lepší a příjemnější komunikaci (např. webkamery, headsety) nebo software
  (např. rozšířenou verzi platformy pro online setkávání)
 • personální náklady pro pracovníky, kteří projekt vytvářejí a realizují
 • náklady na jazykovou výpomoc (překladatel či tlumočník)

Jak se přihlásit do programu s Vaším projektem

Vyplníte online přihlášku, ve které nám svůj projekt popíšete a do formuláře vložíte tabulku s rozpočtem.

Jak se přihlásit s online projektem

 • k vyplněné online přihlášce s rozpočtem přiložte odkazy na konkrétní produkty, které chcete z dotace zakoupit
 • z popisu by mělo být jasné, jaký je cíl vašeho setkávání a zda jde o plánovací setkání pracovníků připravujících projekt, nebo se jedná o aktivity, na nichž participují mladí lidé.
 • setkání by nemělo být jednorázové, ale během následujících měsíců více či méně pravidelné.
 • online aktivity by měly mít jasný výstup – nejde pouze o online „pokec“, ale třeba o práci na společném projektu.
 • z žádosti je patrné, že se budete reálně setkávat, až to bude opět a bez rizika možné.

Výměnu je nutné realizovat vždy do konce kalendářního roku a současně je realizátor výměnné akce povinen do konce daného roku předložit Tandemu řádné vyúčtování projektu a kopie dokladů, jež budou předmětem podpory. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva o projektu. Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území Česka.

V rámci přípravy a realizace projektu musí být dodržován princip vyváženosti a reciprocity.

Termíny přijímání žádostí:

15. 3.
15. 6.
15. 8.
15. 10.

V případě realizace akcí během ledna, února a března je možné podávat žádosti průběžně.

O Rozhodnutí Vás budeme informovat nejpozději do konce daného měsíce.

Vaši partneři z Německa se mohou obrátit na Tandem Regensburg a požádat o dotaci z programu KJP (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Bližší informace Vám poskytne kolegyně Lucie Matyášová.
 

Více informací pro žadatele programu Rozjeď to s Tandemem
 

Mimořádná nabídka Česko-německého fondu budoucnosti

Ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) je možné žádat o kofinanování projektů z programu Začínáme!
Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující kritéria:

 • nositelem projektu je organizace, která dosud u ČNFB o příspěvek nežádala
 • u ČNFB žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem
 • nebo žádali, ale před 3 a více lety.

Maximální výše podpory je  30 000 Kč a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 100 000 Kč.
Žádosti se podávají průběžně mimo obvyklé lhůty a rozhodnuto o nich bude ve zkráceném termínu.

Kontaktní osobou pro školní a vzdělávací projekty je paní Ingrid Koděrová.

 Podrobné informace o Programu ČNFB Začínáme!

 
 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: