Projekt společné česko-německé primární prevence užívání návykových látek u mládeže

Souvislosti a potřeba zpracování tématu

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem téměř dvacet let plní poslání a cíle uvedené ve společném prohlášení ministrů České republiky a Německa, a stále častěji rozšiřuje spektrum témat a aktivit v souvislosti s potřebami, trendy či latentními nebo reálnými problémy, kterým musí mladí lidé v obou zemích čelit. Díky variabilitě kooperačních partnerů, kontinuálnímu networkingu či množství informačních kanálů Tandem aktivně sleduje a monitoruje aktuální koncepce, výzvy a grantové příležitosti, stejně jako rizika, nedostatky a znepokojující statistiky, jež se české a německé mládeže týkají. 

Primárním posláním Tandemu je podpora sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa. Tandem svou činností mimo jiné přispívá i ke vzájemnému dialogu mezi odbornými pracovníky různých oborů a zaměření, výměně zkušeností, k objektivnímu oboustrannému náhledu na danou problematiku a napomáhá k nalezení společného řešení. Oblast prevence návykových látek je ovšem jen jedním dílem z preventivního "koláče" oblastí rizikového chování mladých lidí. Takto vnímá aktivity na poli prevence také Tandem a snaží se podporovat různé přeshraniční preventivní aktivity kompetentních, akreditovaných a zkušených pracovišť a organizací v ČR/ Německu, stejně jako kapacity na českých a německých školách a v mimoškolních organizacích, které mají pozitivní efekt na mladé lidi. 

Jednotlivé programy, projekty a iniciativy se v České republice a Německu snaží prostřednictvím včasné osvěty, intervence a systematické práce s mladými lidmi podpořit a zkvalitnit realizované preventivní opatření s cílem:

  • zamezit nebo alespoň oddálit věk mladého člověka od požití návykových látek
  • zlepšit faktickou znalost a orientaci mladých lidí v jednotlivých tématech  
  • seznámit s praktickými radami a doporučeními, jak se v nestandardních situacích zachovat  
  • najít vlastní místo či pozici mezi vrstevníky a ve společnosti
  • posílit sebevědomí mladých lidí a pozitivní mezilidské vztahy nejen ve škole
  • posílit interkulturní znalosti a prohloubit vzájemnou toleranci
  • zprostředkovat důležité životní hodnoty a postoje
  • atd.

Tandem chce ke zmíněným cílům přispět hledáním společného česko-německého koordinovaného postupu, posílit a prohloubit přeshraniční spolupráci, oslovit další subjekty k participaci a být účinnou diskusní platformou pro výměnu know-how mezi českými a německými odborníky s možností finančně zabezpečit dílčí projektové aktivity.

Projekt navazuje na dosavadní přeshraniční aktivity v oblasti primární prevence. Za uplynulé tři roky se konaly tři odborné dialogy (dva ve Weidenu a jeden v Plzni) a několik pracovních setkání. Díky postupnému získání praktického vhledu do problematiky, příslibu odborné podpory, expertiz a důvěry partnerských institucí, Tandem pokračuje v  roce 2015 a 2016 v angažmá díky schválenému projektu Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB).  Prostředky je možné čerpat v období duben 2015 až březen 2016.


Cílem projektu je zejména podpora oblasti primární prevence užívání návykových látek a jejích struktur na české a německé straně, resp. podpora jejích kapacit jako základní předpoklad pro pochopení problémů v oblasti prevence užívání návykových látek na obou stranách hranice. Projekt má ambici propojit české a německé organizace aktivní v oblasti prevence mládeže formou hospitačních pobytů, aby došlo k intenzivní výměně zkušeností a znalostí s následným využitím v zemi původu hospitujícího, optimálně se zasazením problematiky do celoevropského kontextu. Současně je cílem připravit a realizovat vícedenní setkání školních metodiků prevence / školních sociálních pracovníků z Česka a Německa, jakožto klíčových osobností koordinujících programy a témata primární prevence na školách, jejichž potenciál zatím není plně využit. 
Vzájemná znalost problémů a rizik v oblasti užívání návykových látek, přístupu a zacházení k primární prevenci pro mladé lidi umožní účast na společném dalším vzdělávání nebo hospitaci na vzdělávacích kurzech metodiků prevence či multiplikátorů v sousední zemi. Oba státy nabízejí kvalitní vzdělávání pracovníků v oblasti primární prevence – poznání systémů a výměna zkušeností může nastartovat vzájemnou bližší spolupráci.


Možnosti participace a finační podpory v rámci probíhajícího projektu

1. Hospitační pobyty v Německu pro české pracovníky z nízkoprahových zařízení, metodiky prevence, terénní a sociální pracovníky, ale i kompetentní úředníky, odborníky a další angažované jednotlivce, jež se primární prevencí zabývají. Němečtí kolegové mohou vyjet do ČR a absolvovat několikadenní hospitaci v českém zřízení či instituci. Cílem hospitace je především získat praktický vhled do fungování organizace či instituce, poznat pracovního prostředí a odborné postupy sousední země v oblasti primární prevence, seznámit se aktuálními tématy/problémy a možnostmi řešení a příp. přispět vlastními doporučeními.

Aktuální seznam českých a německých institucí/organizací, které jsou připraveni přijmout nebo vyslat hospitujícího ze sousední země ZDE:

                     

     ČESKO-NĚMECKÁ KONTAKTNÍ DATABÁZE

 

Podmínky pro zájemce z ČR a SRN a zájemce o hospitační pobyty v sousední zemi: 
Tandem může převzít náklady hospitujícího na ubytování, stravování, cestovné a tlumočení

To platí pro německého účastníka v ČR a českého účastníka v Německu. Účast není podmíněna věkem. Dle profesního zaměření zájemce lze vybrat vhodné zařízení k výkonu hospitace, domluvit s Tandemem délku a program pobytu (předpokládaná délka je kolem 23 dnů, dle časových možností hospitujícího). Realizace a průběh hospitace záleží na vzájemné dohodě mezi hospitujícím a přijímající institucí v sousední zemi. Hospitující musí po příjezdu dodat písemně zpracovanou závěrečnou zprávu a případné doklady o uhrazení vznilých nákladů vztahujjící se k hospitaci.

Zájemci o hospitační mobilitu si mohou aktivně najít přijímající instituci také sami dle vlastních preferencí a oborového zaměření. 

2. Česko-německý seminář k tématu: Efektivní zajištění primární prevence užívání návykových látek na základních a středních školách, příp. ve volnočasových zařízeních pro mládež. Tímto seminářem Tandem reaguje na akcentovanou potřebu intenzivnější komunikace a výměny informací mezi českými a německými školními metodiky prevence, pracovníky PPP a pracovníky s mládeží, jež se primární prevencí rizikového chování zabývají. Seminář se uskutečnil v termínu 15.17. října 2015 v Plzni.

3. Účast na určitém bloku, části školení, výcviku či dalším vzdělávání pro odborníky, pedagogy či pracovníky s mládeží v Německu, resp. v Česku, kteří se zabývají ve své profesi či nad rámec práce primární/sekundární prevencí mládeže. Cílem participace je pochopení systému vzdělávání s cílem podpořit pochopení přístupů na obou stranách hranice k primární a sekundární prevenci, seznámit se s tématy, se způsobem jejich zpracování, s náplní, metodami a uplatněním v praxi. Tandem může převzít náklady na ubytování, stravování, cestovné a tlumočení. To platí pro německého pracovníka v ČR a českého praciovníka v Německu. Aktuláně je možné využít navázané polupráce s Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. v Mnichově, která vzdělává školní metodiky prevence v Bavorsku.

Poslední plánovanou aktivitou v rámci projektu je setkání českých a německých odborníků k připomínkování žádosti projektu v rámci programů Evropské územní spolupráce ČR - Sasko a ČR - Bavorsko, o kterém budeme všechny aktivní zájemce včas informovat.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: