Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení: výzva k podání nabídek

24. 2. 2011 Tandem vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na kompletní provedení evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení. Lhůta pro předložení nabídek končí dne 11. 3. 2011 v 15:00 hodin.  Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu, která není zakázkou dle zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka je zadávána v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013. 

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO: 49777513
Pracoviště: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň
Odpovědná osoba: Ing. Jan Lontschar
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Jonášová (tel: 377 634 753, jonasova@tandem.adam.cz)

Název veřejné zakázky:

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Druh veřejné zakázky:
Jedná se o zakázku na služby.

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je kompletní provedení evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení dle přiložené Koncepce, včetně plánování, přípravy, realizace evaluace a zpracování výsledků. Evaluace počítá s dotazováním českých i německých respondentů. Výsledkem evaluace by měla být statistická data ve formě tabulek a grafů a textový výstup v českém nebo německém jazyce v rozsahu min. 15 stran. O průběhu evaluace bude zadavatel průběžně informován.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Rozpočet projektu počítá s 210.000 Kč bez DPH  jako s maximální cenou za uvedené služby. Zakázka zahrnuje veškeré náklady za plánování, přípravu, realizaci a zpracování výsledků evaluace, včetně nákladů za služby subdodavatelů a mzdových nákladů třetích osob.

Termín a místo plnění veřejné zakázky:
Evaluace proběhne v období březen – září 2011.
Výsledek evaluace musí být předložen nejpozději do 30. 9. 2011 v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň. Výsledek evaluace je možné předložit také v elektronické podobě.

Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
Kvalifikační předpoklady pro plnění této veřejné zakázky splňuje uchazeč, který:
  • má zkušenosti se sociologickými průzkumy – realizoval min. 3 vědecké práce založené na sběru a vyhodnocení dat. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu bude posuzováno na základě seznamu uvedeného v nabídce.
  • má zkušenosti se zakázkami z oblasti česko-německé spolupráce - realizoval min. 1 takovou zakázku. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu bude posuzováno na základě seznamu uvedeného v nabídce.
  • bude schopen zajistit celý průzkum po technické i organizační stránce bez asistence zadavatele (zadavatel poskytne pouze kontaktní údaje na možné respondenty a jen nezbytné informace o jejich projektech). Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu bude posuzováno podle obsahu nabídky.
  •  
Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být předložena písemně, v českém nebo německém jazyce. Nabídka musí obsahovat:
  • identifikační údaje uchazeče a kontaktní údaje,
  • stručný popis dosavadních zkušeností dodavatele se sociologickými průzkumy
  • stručný popis dosavadních zkušeností dodavatele se zakázkami z oblasti česko-německé spolupráce
  • podrobný časový plán realizace zakázky
Dále musí nabídka obsahovat celkovou cenu za plnění veřejné zakázky v CZK (cena bude uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH). Posuzována bude nabídnutá cena bez DPH.

Místo, způsob a lhůta pro předložení nabídek:

Nabídky musejí být doručeny v písemné formě na kontaktní adresu zadavatele, a to tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky musejí být zadavateli doručeny v uzavřené obálce označené adresou zadavatele, zpáteční adresou uchazeče, popisem „Výběrové řízení – NEOTEVÍRAT“ a názvem zakázky „Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení“.

Lhůta pro předložení nabídek končí dne 11. 3. 2011 v 15:00 hodin.

Adresa pro podávání nabídek je: Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň.

 Pro zařazení nabídky do hodnocení je rozhodné fyzické přijetí nabídek na stanovené adrese, zpožděné nabídky kvůli poštovnímu doručovateli není možné akceptovat.

Nabídky budou otevírány a hodnoceny 14. 3. 2010 v 10:00 na pracovišti Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň.

 
Vyhodnocení nabídek – hodnotící kritéria:

Předložené nabídky, budou vyhodnoceny na základě následujícího kritéria:
-    nejnižší cena nabídky
Váha tohoto kritéria při hodnocení nabídky je 100 %.
Pro bodové hodnocení se použije stupnice 1 – 100 bodů. Nejvyšší bodové ohodnocení – 100 bodů obdrží nabídka nejlépe splňující toto kritérium.
Hodnoceným nabídkám bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nabídce nejlépe splňující toto kritérium.

Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez uvedení důvodu.
Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky.


V Plzni, 21. 2. 2011

Ing. Jan Lontschar
ředitel Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem


Přílohy:
Koncepce evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení
 

Text výzvy ke stažení

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň